A A A

Deklaracja dostępności

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.biblioteka.brodnica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

  1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

    • pochodzą z różnych źródeł;

    • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;

    • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

  2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

  3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

  4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Kacper Nadolski (e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 6498563). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy, ul. Zamkowa 1

Dla użytkowników Biblioteki Głównej dostępne jest 1 wejście, od ul. Zamkowej – jeden stopień na poziom parteru; zamontowany jest podjazd dla wózków z małymi dziećmi oraz dla wózków inwalidzkich.

Główne punkty obsługi: wypożyczalnia dla dorosłych oraz wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży znajdują się na 1 pietrze i nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich oraz dla wózków z małymi dziećmi. Nie ma możliwości wjechania na piętro biblioteki.

Czytelnia dla dorosłych znajduję się na 2 piętrze budynku. Nie ma możliwości dostania się tam osób na wózkach inwalidzkich oraz wózków z małymi dziećmi.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wypożyczalni dla dorosłych osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci oraz zbiór ok. 3100 tytułów możliwych do odtworzenia.

2. Filia 1 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy, ul. Wyspiańskiego 10 a

Dla użytkowników Filii dostępne jest 1 wejście po schodach od ul. Wyspiańskiego – wejście nie jest przystosowane dla wózków z małymi dziećmi oraz dla wózków inwalidzkich.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Filia 2 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy, ul. Łyskowskiego 4a\1a

Dla użytkowników Filii dostępne jest 1 wejście od ul. Łyskowskiego – wejście jest przystosowane dla wózków z małymi dziećmi oraz dla wózków inwalidzkich. Wejście do biblioteki znajduje się na poziomie chodnika.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

4. Filia 3 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy, ul. Wiejska 9

Filia znajduje się na terenie Szpitala Rejonowego w Brodnicy. Dla użytkowników Filii dostępne jest 1 wejście znajdujące się przy wjeździe na teren szpitala – wejście jest przystosowane dla wózków z małymi dziećmi oraz dla wózków inwalidzkich. Wejście do biblioteki znajduje się na poziomie chodnika.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie szpitala wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. Filia 4 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy, ul. Świętokrzyska 1

Filia znajduje się na terenie zamkniętego osiedla. Do biblioteki można dostać się za pomocą kodu przy bramkach wejściowych. Bramki za pomocą domofonu otwiera bibliotekarz. Do biblioteki prowadzi 1 wejście. Wejście do biblioteki znajduje się w przyziemiu i prowadzą do niego schody. Nie ma możliwości wjazdu do biblioteki wózków z małymi dziećmi i osób niepełnosprawnych.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie przy osiedlu, gdzie znajduje się biblioteka nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.